02 / 962 25 33(44)

BG EN

Политика за контрол на видеонаблюдението

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

1.1. МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ДЕРМА ВИТА и ДЕРМА БЮТИ ЕООД (наричани по-нататък Администраторите) са инсталирали Системи за видеонаблюдение в общия им обект, находящ се на адрес: ул. “Акад. Иван Буреш” № 8, за целите на:

-  спазване на трудовата дисциплина,

- осигуряване качеството на обслужване на клиентите,

- сигурността и безопасността на служителите, клиентите, пациентите, посетителите и фирмените активи.

1.2. Администраторите приемат много сериозно правото на лично пространство на своите служители и клиенти. Настоящата Политика за контрол на видеонаблюдението е създадена, за да определи границите на съвместното използване и управление на системата за видеонаблюдение и образите от нея. Тя има за цел да гарантира, че Администраторите изпълняват всички относими закони свързани със защитата на личните данни.

  1. ОТГОВОРНОСТ ЗА СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

2.1 Системите за видеонаблюдение на Администраторите работят под ръководството на общ екип от служителите на Администраторите. Този екип е отговорен за основното опериране със системата и осигурява спазване на условията на тази Политика и съответните закони.

  1. ЦЕЛИ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

3.1 Администраторите са поставили системи за видеонаблюдение с цел (1) осъществяване на контрол върху трудовата дисциплина, (2) подобряване качеството на обслужване на клиентите; (3) предотвратяване на злоупотреби с парични средства и документи под строга отчетност; (4) сигурност на служителите и клиентите от злонамерени действия на трети лица и опазване на активите на Администраторите.

  1. РАЗПОЛАГАНЕ И РАБОТА СЪС СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

4.1. Администраторите признават необходимостта от намирането на баланс между правото на лично пространство от една страна и необходимостта да осигурят сигурност и безопасност на своите клиенти, служители, посетители и фирмени активи.

4.2. Като принципно положение:

4.2.1 В закрити пространства, Администраторите няма да използват апаратура за видеонаблюдение във пространства за лични нужди като тоалетни, стаи за почивка или съблекални, и

4.2.2 На открити места, Администраторите ще улавят изображения само на обществени сгради и улици, които не са собственост на Администраторите, доколкото това е разрешено от местните закони.

4.3. Екипът по поддръжка на видеонаблюдението отговаря за редовната проверка на системите за наблюдение, за да се гарантира, че системите за видеонаблюдение работят правилно и събират изображения с необходимите характеристики, така че да се обезпечи изпълнение на целите на системите. Като част от тези проверки екипът също така следи използването на камерите да бъде само съгласно тяхното предназначение.

  1. ДОСТЪП ДО ИЗОБРАЖЕНИЯТА ОТ КАМЕРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

5.1 Само оторизираният персонал има разрешение да оперира със системата за видеонаблюдение и да преглежда изображенията от нея.

5.2 В ограничени случаи изображенията могат да бъдат показвани на трети лица (такива като наемодатели, лица заснети на изображенията - за повече подробности моля вижте раздела за Индивидуални искания за достъп).

  1. УВЕДОМЛЕНИЯ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

6.1 Администраторите са поставили уведомления за видеонаблюдение според изискванията на закона в помещенията, където се извършва видеонаблюдение.

6.2 Отговорният за видеонаблюдението екип трябва да се увери, че уведомленията отговарят на изискванията на местното законодателство във връзка със:

6.2.1 съдържание на уведомлението;

6.2.2 мястото на поставянето му, и

6.2.3 включване на данни за връзка за повече информация.

6.3 Администраторите ще поставят означения в помещенията, за да уведомят служителите, клиентите и посетителите, че системата за видеонаблюдение е включена. Означенията включват формулировката съгласно Приложение 2.

6.4 В допълнение към поставянето на означение за видеонаблюдение, обектът на Администраторите разполага на хартиен носител с Уведомление за поверителност.

6.5 Всички системи за видеонаблюдение трябва да бъдат лесно видими и подходящо обозначени за физически лица.

 

  1. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

7.1 Администраторите ще предприемат всички основателни и приложими мерки, за да осигурят защитата на системата за видеонаблюдение и изображенията от неупълномощена или незаконна обработка и срещу случайна загуба, повреда или унищожаване.

  1. ЗАПАМЕТЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

8.1 Като основно правило, с изключение на посоченото по точка 8.2, записаните видеоизображения и звук ще бъдат запазвани за не повече от 30 дни от датата на  записването им. В края на разрешения срок видеозаписите и изображенията ще бъдат трайно изтривани.

8.2 При наличие на причина, видеозаписите и изображенията свързани с конкретен инцидент или поредица от инциденти могат да бъдат копирани и съхранявани за срок превишаващ стандартния период на съхранение. По-дългото запазване се разрешава само когато информацията е необходима като доказателство при вътрешни проучвания, криминални разследвания, установяване, упражняване или защита на правни претенции, или се изисква или позволява в други уредени от закона случаи.

8.3 Когато повече не съществува основание за по-нататъшното им съхраняване, всички изображения и техни копия трябва да бъдат трайно изтрити и доказано унищожени. Това се отнася и за всякакви хартиени копия на снимки, ако такива са направени.

9 ИНДИВИДУАЛНИ ИСКАНИЯ ЗА ДОСТЪП

9.1 Физически лица, включително служители и клиенти на Администраторите и членове на обществеността имат право на достъп до лични данни, които Администраторите имат за тях.

При определени обстоятелства, физическите лица имат право да поискат изтриване на техните лични данни. Това включва и изображения от видеонаблюдението.

9.2 Ако служители на Администраторите бъдат запитани от физическо лице относно реда за снабдяване с копия от, или изтриване на изображения от камерите за видеонаблюдение на Администраторите, това трябва да бъде докладвано незабавно на някой от Отговорниците по защита на данните, който ще прецени какви мерки да предприеме.

9.3 Ако служителите на Администраторите получат писмена молба от трето лице за достъп до системата за видеонаблюдение или изтриване на данни, това трябва да бъде незабавно отнесено към някой от Отговорниците по защита на данните.

9.4 Ако служители на Администраторите искат да получат достъп до системата за видеонаблюдение или искат изтриване на техни данни, искането трябва да бъде отправено писмено до Отговорниците по защита на данните.

9.5 Отговорниците трябва да преценят дали да разрешат достъп взимайки предвид местните законови изисквания като:

9.4.1 Дали лицето отправящо искането е представило доказателства за удостоверяване на самоличността си;

9.4.2 Дали в изображенията искани от лицето не се съдържат също така изображения на трети лица и дали тези трети лица могат да бъдат затъмнени/скрити;

9.4.3 В случай на искане за изтриване на данни, дали някой от Администраторите или двамата има законна или друга убедителна обосновка, за да отхвърли молбата, вземайки предвид риска за физическото лице;

9.4.4 Дали са допустими всякакви усилия при разкриването на информация.

9.5. Отговорниците по защита на данните трябва да документират решенията си в отговор на искания за достъп до, или изтриване на информация.

9.6. ЖАЛБИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОПЕРИРАНЕТО СЪС СИСТЕМАТА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

9.7. Жалбите касаещи системата за видеонаблюдение и оперирането с нея, трябва да бъдат отнасяни за разрешаване към Отговорниците по защита на данните на Администраторите.

10 ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ТАЗИ ПОЛИТИКА

10.1. Всяко отклонение от тази Политика за контрол на видеонаблюдението трябва да:

10.1.1 гарантира, че изискванията за опазването на лични данни са спазени и;

10.1.2 да бъде разрешено в писмена форма от Отговорниците по защита на данните на Администраторите.